ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت در معاونت تندر ایران خودرو
تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت  در معاونت تندر ایران خودرو

تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت در معاونت تندر ایران خودرو

شركت ایران خودرو به عنوان یکی از شركتهای پیشرو در زمینه کایزن سعی كرده است تا با راهكارهای اجرایی موضوع بهبود مستمر را با توجه به استراتژیهای خود پیگیری و اجرایی نماید. یكی از این مكانیزمها سیستم پیشنهادات بوده كه با هدف بهبود كیفیت ،رضایت مشتری، كاهش هزینه ها و بالا بردن رقابت پذیری با هزینه زیادی از جمله نرم افزارهای پشتیبان و نیز ایجاد كمیته هایی در ساختار سازمانی به عنوان كمیته پیشنهادات پیاده سازی شد و با دستورالعملهایی شروع به كار كرد پرسنل میبایست در طول سال پیشنهاداتی میدادند كه با توجه به شاخصهایی در كمیته های تخصصی بررسی و امتیازدهی می شد كه با توجه به این امتیازات پاداشهایی به آنها تعلق می گرفت كه با گذشت زمان، پیشنهاد دادن جزئی از وظایف افراد شد. ولی متاسفانه به مرور از ارزش آنها كم شد و پیشنهاداتی كه خلاقیت و نواوری در آن باشد بسیار كم شد كه خود این موضوع یكی از چالشهای مهم این سیسم شد، و مدیران سازمان را به فكر و پژوهش در این زمینه واداشت كه بعد از مطالعاتی، بستر سازی فرهنگی و تاثیر آن بر خلاقیت و نواوری مورد بحث قرار گرفت تا شاید با ایجاد بستر و زیرساختی مناسب بر این چالش فائق آیند. .لذا مقرر شد در این باب تحقیقات گسترده ای صورت بگیرد. به عنوان پایلوت، در نظر گرفته شد تا در تحقیقی تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت در معاونت تندر ایران خودرو بررسی شود تا در صورت مثبت بودن نتایج به قسمتهای دیگر نیز تسری پیدا كند. اهداف این پژوهش در زیر مشاهده می شود:

  • شناسایی و الویت بندی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی كه با خلاقیت و نواوری پرسنل در ارتباط هستند .
  • بررسی میزان تأثیر ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی بر خلاقیت

فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق عبارت بودند از:

فرضیه اصلی: فرهنگ سازمانی در شركت بر خلاقیت تأثیر دارد.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقيت در معاونت تندر ایران خودرو کیمن

فرضیه های فرعی:

  1. بعد سازگاری فرهنگ سازمانی در شركت بر خلاقیت تأثیر دارد.
  2. بعد درگیر شدن فرهنگ سازمانی در شركت بر خلاقیت تأثیر دارد.
  3. بعد انطباق پذیری فرهنگ سازمانی در شركت بر خلاقیت تأثیر دارد.
  4. بعد رسالت فرهنگ سازمانی در شركت بر خلاقیت تأثیر دارد.

گروه کیمن(Keyman) با استفاده از ابزارهای تحلیل آماری در این طرح شرکت نموده و تلاش کرد تا در زمینه نتایج مورد انتظار این تحقیق که در زیر به آنها اشاره شده است، ایفای نقش نماید.

در این تحقیق تلاش شد تا تاثیرات ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در شركتی كه دارای سطوح مختلف كارمندی اعم از كارشناسان و كارگران و نیز مدیران و مسئولین بوده را بر خلاقیت در این سطوح مختلف بسنجیم و چگونگی تاثیر نیز مشخص کنیم تا مشخص شود چه پیشنهاداتی برای تقویت فرهنگ سازمانی در این سازمان می توان ارائه داد.