ماموريت كيمن
بررسی اولیه داده ها

بررسی اولیه داده ها

در علم آمار بخشی به نام آمار توصیفی وجود دارد که بررسی های مقدماتی داده ها توسط ابزارهای این بخش انجام می شوند. بر خلاف آن چه که در اذهان برخی از کارشناسان وجود دارد، تحلیل گران زبردست داده ها، بایستی فرایند تحلیل داده ها را ابتدا با استفاده از ابزارهای این بخش از علم آمار شروع کنند. در بسیاری از مواقع، اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی، تعیین کننده مسیر کلی حل مساله است. این موضوع، حتی در روشهای حل مساله پیچیده نیز صدق می کند. به عنوان مثال، چنان چه بخواهیم برای بررسی موضوعی خاص از یک جامعه(یک مجموعه) نمونه گیری کنیم، در ابتدا بایستی اطلاعاتی کلی از جامعه به دست آوریم که از این اطلاعات اولیه برای تعیین روش نمونه گیری مناسب استفاده کنیم. بدیهی است که پس از آن باید طرح نمونه گیری اجرا شده و نسبت به جمع آوری داده ها و شناخت دقیق جامعه اقدام گردد.

          آن چه که به آمار توصیفی و بررسی های اولیه مبتنی بر آن اهمیت ویژه ای می دهد، این است که در بسیاری از موارد، اصولا ما با کل داده های یک جامعه روبرو هستیم. به این معنی که کل داده ها ثبت شده اند و نمونه گیری انجام نمی گیرد. در این موارد، به طور معمول از روش های آمار استنباطی استفاده نشده و اطلاعات مورد لزوم از بررسی های مبتنی بر ابزارهای آمار توصیفی به دست می ایند.(در برخی از موارد جامعه موجود را بخشی از یک ابرجامعه فرض کرده و از ابزارهای آماری پیچیده تر نیز بهره می گیرند.)

          ابزارهای مشهور آمار توصیفی عبارتند از: میانگین، میانه، مد، واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات، چولگی و کشیدگی.

تمرکز برخی از این ابزارها بر مرکز متغیر(موضوع) مورد مطالعه و سایر آنها بر پراکندگی های موجود در متغیر مورد بررسی است. بدیهی است که بسته به نوع متغیر مورد بررسی و نیاز ما، از هر کدام از این ابزارها برای انجام تحلیل های آماری بهره گرفته می شود و همه این ابزارها برای همه مساله ها مناسب نیستند. گروه کیمن(Keyman) آمادگی دارد تا با بهره گیری از ابزارهای آمار توصیفی نسبت به بررسی اولیه داده های مختلف کمک کرده و از این طریق به مدیریت بهتر فرایندهای سازمان ها کمک نماید.