ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ جايزه سازمان آراسته سايپا (5S)
جايزه سازمان آراسته سايپا (5S)

جايزه سازمان آراسته سايپا (5S)

جايزه سازمان آراسته سايپا (5S) در سطح گروه سايپا با هدف اصلي ارتقاي بهره وري طي سالهاي اخير تدوين گرديده و توسط تيم ارزيابان زبده جايزه سازمان آراسته سايپا (5S) مورد ارزيابي قرار گرفته است.

نظام آراستگي محيط كار كه با نام مشهور 5S شناخته مي شود، به عنوان زير بناي سيستم توليدناب، يك فعاليت اصلاح گرايانه در راستاي ديدگاه بهبود مستمر مي باشد. ديدگاه اصلي نظام آراستگي محيط كارحذف اتلاف ها و ديداري كردن استانداردهاي فيزيكي فضاها و اشياء مي باشد كه مهمترين نتايج اجراي آن كاهش ضايعات، بهبود كيفيت، ارتقاي رضايت مشتري و ايمني محيط كار مي باشد. معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه سايپا  و بطور خاص اداره توسعه بهره وري  آن در راستاي توسعه تفكر ناب، بهبود مستمر  5S  را با هدف ارتقاء بهره وري و ارتقاي سطح انگيزش و كار گروهي در چارچوب راهبردهاي توسعه بهره وري  در دستور كار خود قرار داد و مدل ارزيابي سازمان آراسته بر اساس منطق 5S را تدوين نمود. در اين مدل شركت هاي گروهسايپا از ديدگاه كاركنان، بهبود كيفيت، ايمني و شرايط محيط كار و همچنين تعيين سطح توسعه يافتگي استقرار نظام مذكور بررسي و طبق منظق رادار و رويكرد ارزيابي و مميزي رده بندي مي شوند. با توجه به برگزاري اولين دوره اجراي اين مدل در سال ١٣٩٥ در ٢٥ شركت از شركت هاي گروه سايپا، پس از گردآوري نقطه نظرات سرارزيابان و ارزيابان و همچنين برگزاري  جلسات كارشناسي مختلف در قالب كميته راهبري جايزه سازمان آراسته، مدل بازنگري و ويرايش دوم  مدل جايزه سازمان آراسته سايپا (5S) براي اجرا در سال 1396 تهيه و ارائه شده است .

ارزيابي جايزه سازمان آراسته

در ارزيابي جايزه سازمان آراسته سايپا (5S) اعضاي گروه كيمن (Keyman) همكاري فعال داشته اند.

معيارهاي ارزيابي

معیار 1- رهبري و مدیریت

1-1: تصویب خط مشی و اهداف نظام آراستگی همسو با ارزش ها و استراتژي هاي کلان سازمان و

اطمینان از تحقق آنها

 • رهبران خط مشی و اهداف کلان نظام آراستگی را تصویب نموده و در کل سازمان ابلاغ می نمایند.
 • رهبران از تحقق اهداف نظام آراستگی و خط مشی اطمینان حاصل می نمایند.

1-2: پشتیبانی از استقرار نظام آراستگی با ایجاد نظام هاي مشارکتي، تخصیص بودجه و امکانات و

 • حضور در کمیته عالی نظام آراستگی صورت می پذیرد.
 • جلسات با حضور مدیران ارشد براي سیاست گذاري، رفع چالش ها و نیازهاي ساماندهی محیط کار سازمان

تشکیل می شود.

 • تخصیص ردیف بودجه براي برنامه ها و پروژه هاي ساماندهی محیط کار از جمله تهیه ملزومات ، آموزش،

ايجاد نظام تقدیر و …. انجام شده است.

 • ابلاغ احکام در دستوركار نظارتي و حمایتي رهبران از عملکرد کمیته هاي اجرائی و ارزیابی نظام 5S قرار دارد.
 • مدیران ارشد گشت پاترول را بصورت دوره ای حداقل سالی یکبار در راستاي رفع مغایرت هاي کلیدي نظام5S برگزار می نمایند.

1-3: الهام بخشی و الگو بودن رهبران در زمینه فرهنگ نظام آراستگی

رهبران در جلسات، همایش ها، برنامه ها و مراسم مرتبط با 5S در سطح گروه سايپا یا خارج از گروه شرکت می نمایند.

 • تقدیر از مروجین پرسنل در زمینه نظام آراستگی 5Sتوسط رهبران صورت می پذیرد.
 • در رفتار، بیانات و سخنرانی رهبر ترغیب پرسنل به مشارکت و رعایت 5S مشهود می باشد.

معيار ٢-  خط مشي، برنامه و اهداف

 

سازمانهاي سرآمد در استقرار نظام آراستگی با تحلیل ذینفعان، فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و الزامات و سایر سیستمهاي مدیریتی نسبت به تدوین برنامه کلان، خط مشی، اهداف و مستندات مرتبط با آن اعم از آئین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و … اقدام و ضمن جاري سازي و اطلاع رسانی نسبت به بازنگري در بازه هاي زمانی مختلف اقدام می نمایند.

 • تدوین خطی مشی، اهداف، برنامه و مستندات و بازنگري آنها
 • جاري سازي و اطلاع رسانی به کلیه سطوح سازمانی

 

معيار ٣ - طرح ريزي و سازماندهي

 • طرح ریزي و استقرار ساختار مجازي به منظور پیاده سازي نظام آراستگی 5S
 • تدوین برنامه عملیاتی دستیابی به اهداف نظام آراستگی 5S
 • پیش بینی منابع مورد نیاز و مسئول اجراي برنامه هاي تدوین شده
 • طراحی شاخص هاي کمی و کیفی به منظور پایش میزان دستیابی به اهداف5S
 • اطلاع رسانی اهداف و نتایج برنامه هاي عملیاتی در سازمان
 • طراحی سیستم گزارش دهی و گزارش دهی منظم
 • طراحي مکانیزم هاي تشویق و انگیزش کمیته ها، تیم ها و کارکنان

معيار ٤-  اصول نظام آراستگي محيط كار

سازمانهاي سرآمد با استقرار نظام آراستگی 5S به انجام اقداماتي شامل ساماندهی، نظم و ترتیب، پاکیزه سازي، استاندارد سازي و فرهنگ سازي اهتمام می ورزند.

اصل اول: جداسازي اقلام ضروري از غیر ضروري؛ طراحی مکانیزمی جهت شناسایی و تعیین تکلیف اقلام بلاتکلیف، معیوب و ضایعاتی

اصل دوم:  نظم و ترتیب؛ مرتب نمودن اقلام، تجهیزات، اطلاعات و تعیین جاي مناسب براي آنان به نحوي که با سرعت و سهولت قابل دسترسی باشند.

اصل سوم:  پاکیزه سازي و حذف منابع آلودگی؛ يافتن روشی براي پیشگیري از آلودگی و پاکیزه نگه داشتن محيط، اموال و افراد و حذف یا کنترل منابع آلاینده اصل چهارم:  استاندارد سازي

اصل پنجم: نهادینه سازي فرهنگ آراستگی بوسيله اجراي مراسم، جلسات، همایشها و آموزش ارزیابی هاي درون واحدي، تشویق و قدردانی همكاران ساعي در زمينه 5S

 

معيار ٥ - نتايج عملكردی

سازمان هاي سرآمد و متعالی مجموعه اي از نتایج کلیدي مالی و غیر مالی به منظور جاري سازي موفق خط مشی نظام آراستگی را توسعه داده و در مورد آن توافق می نمایند .

 • اهداف روشنی را براي نتایج کلیدي نظام آراستگی5S تعیین می نمایند .
 • نتایج کلیدي خوب را با روند مثبت و پایدار، حداقل براي یک دوره سه ساله نشان می دهند.
 • عوامل تاثیر گذار در روندهاي مشاهده شده و تاثیري که این عوامل بر سایر شاخص هاي عملکردي و

دستاوردهاي مرتبط دارند را به روشنی درك می کنند.

 • نتایج کلیدي مورد پایش خود را با سازمانهاي مشابه مقایسه کرده و از این داده ها براي هدفگذاري استفاده می نمایند.
 • نتایج را براي درك سطوح عملکردي و دستاوردهاي سازمان درون حوزه هاي خاص سازمان سنجش می کنند.

شاخص هاي كليدي عملكرد

 • شاخص هاي کلیدي مالی و غیر مالی هستند که براي اندازه گیري عملکرد نظام آراستگی سازمان استفاده می شوند. متناسب با هدف سازمان، شاخص ها می توانند بر موارد زیر تمرکز نمایند:
 • شاخص هاي عملکرد مالی
 • شاخص هاي مشارکت و تعامل فعال کارکنان
 • شاخص هاي آموزش
 • شاخص هاي تاثیر گذار بر فرآیندهاي کلیدي
 • عملکرد زیست محیطي
 • عملکرد ایمنی و بهداشتي
 • قدردانی هاي بیرونی

معيار ٦- نتايج كليدي

 • میزان ضایعات و اتلاف ها
 • فضاي آزاد شده
 • تصویر برداشتی (با استفاده از پرسشنامه مرتبط)