ماموريت كيمن

سیستم آموزش کارکنان

یکی از فرایندهای مهم در حوزه مدیریت کارکنان، آموزش ایشان است. بسیاری از کارکنان در بدو ورود به سازمان، فاقد کلیه توانایی هایی هستند که سازمان به آن نیاز دارد. بنا بر این سازمان باید در طول دوران خدمت ایشان، فرایندی را اجرا نماید که در خلال آن، کارکنان را به آن سطح لازم از دانش و مهارت برساند. از سویی دیگر، فرایند آموزش، فرایندی است که اجرای آن مستلزم صرف هزینه های مختلفی است. بنا بر این وجود سیستمی که نوع و زمان آموزش های مورد نیاز، تعداد فراگیران و رده های مختلف سازمانی ایشان را مدیریت کند، الزامی می نماید. از این سیستم با نام سیستم آموزش کارکنان یاد می کنیم.

            از مسائل بسیار مهم در مورد آموزش منابع انسانی، این است که آموزش های ارائه شده به فرد، باید به صورت عادت او در آید و در او نهادینه شود، نه اینکه به صورت رفتاری گذرا و ناپایدار از او دیده شده و بعدا به فراموشی سپرده شود. بنا بر این وجود یک سیستم اثربخش آموزشی در سازمان، می تواند به ارتقای بهره وری منجر شده و بودجه صرف شده را با سود آن به سازمان بر گرداند.

فرایند آموزش متشکل از بخش های زیر است:

  • تشخیص نیازهای آموزشی: در این بخش از فرایند، سرفصل ها و آموزش های پیرامونی مربوط به آنها که واقعا مورد نیاز کارکنان رده ای خاص از سازمان است(مخاطبان آموزشی یا فراگیران) به روشهایی علمی شناسایی می شود.
  • تعیین اهداف آموزشی: در این بخش از فرایند آموزش، اهداف آموزشی(مثلا اینکه بعد از اراجرای دوره آموزشی، چه رفتاری از فراگیر مورد انتظار است.) تعیین می گردد.
  • انتخاب روش آموزش: در این بخش از فرایند، با توجه به عواملی مثل موضوع آموزش، سطح سنی و تحصیلی فراگیران و رده سازمانی آنان، روش آموزشی مناسب تعیین می گردد.
  • برنامه ریزی برای برگزاری دوره آموزشی: در این بخش از فرایند، برنامه ریزی دوره آموزشی در خصوص مواردی مانند زمان، محل، استاد دوره و … صورت می گیرد.
  • ارزیابی دوره آموزشی: در این بخش از فرایند آموزش که از مهم ترین بخش های آن است، ارزیابی اثربخشی اجرای دوره آموزشی صورت می گیرد. عدم توجه به این بخش از فرایند، می تواند منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از بودجه اختصاص داده شده به فرایند آموزش کارکنان گردد. بنا بر این باید ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی به دقت صورت گرفته و نتایج آن برای بهبود فرایند آموزش به کار گرفته شود.

            گروه کیمن(Keyman) قادر است تا با استفاده از متخصصین مجرب خود در طراحی سیستم آموزش کارکنان سازمان شما ایفای نقش کرده و از این طریق به ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های عملیاتی و پشتیبانی سازمان شما به شما یاری رساند.