ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ کارافرینی اجتماعی
کارافرینی اجتماعی

کارافرینی اجتماعی

کارافرینی اجتماعی موضوع پژوهشی است که با همکاری گروه کیمن اجرا گریده است. در راستای گسترش و توسعه کارآفرینی اجتماعی مطالعه ای  با عنوان”شناسایی و تبیین عوامل فردی تقویت کننده قصد کارافرینی اجتماعی” طراحی و اجرا گردید. در این راستا گروه کیمن(Keyman) با استفاده از ابزارهای تحلیل آماری اهداف پژوهشی زیر را دنبال کرد.

اهداف طرح

  1. شناسایی ویژگی های شخصیتی موثر بر درک مطلوبیت(تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی)
  2. ویژگی های جمعیت شناختی تقویت موثر بر درک مطلوبیت(تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی)
  3. شناسایی عوامل مرتبط با پیشینه خانوادگی موثر بر درک مطلوبیت(تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی)
  4. شناسایی عوامل مرتبط با تجربیات دوران کودکی موثر بر درک مطلوبیت(تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی)
  5. شناسایی ویژگی های شخصیتی موثر بر درک امکان پذیری(تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی)
  6. ویژگی های جمعیت شناختی تقویت موثر بر درک امکان پذیری (تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی)
  7. شناسایی عوامل مرتبط با پیشینه خانوادگی موثر بر امکان پذیری (تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی)
  8. شناسایی عوامل مرتبط با تجربیات دوران کودکی موثر بر امکان پذیری (تقویت کننده قصد کارآفرینی اجتماعی

شناسایی و تبیین عوامل فردی تقویت کننده قصد کارافرینی اجتماعی