ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ هزینه یابی جریان مواد

هزینه یابی جریان مواد

در فرایندهای مختلف موجود در کسب و کارهای ما، بخشی از مواد مصرفی به صورت ضایعات از فرایند خارج می شوند. بدیهی است که این ضایعات همان مواد اولیه نیستند، بلکه در اثر مصرف مواد اولیه در فرایند، بخشی از آن به طور خام یا به صورت مواد دیگر از فرایند (ضایعات) خارج می شوند. بنا بر این، برای تولید ضایعات حاصل از فرایند، انرژی و سایر هزینه های تولید نیز صرف شده است و نباید قیمت آن را اندک دانست. هزینه تولید این ضایعات را نه تنها سازمان شما می پردازد، بلکه این مواد در اثر ورود به محیط زیست، هزینه های دیگری نیز ایجاد می کنند که گاهی خسارتهایی بسیار سنگین هستند. در پارادایم نوین MFCA، با تمرکز بر سه مفهوم مواد، جریان و حسابداری مالی آنها، تلاش می گردد تا با سه مزیت اصلی زیر، منافع بهتری برای سازمان شما و نیز جامعه به دست آید. این سه مزیت عبارتند از:

  1. ارتقای بهره وری مواد: در این روش تلاش می گردد تا مواد اولیه کمتری در فرایند استفاده شود تا از این طریق هزینه مواد اولیه مصرفی سازمان کاهش یابد و نیز از محیط زیست محافظت بیشتری به عمل آید.
  2. ارتقای بهره وری انرژی: با اقداماتی که در این روش صورت می گیرد، تلاش می گردد تا انرژی کمتری مصرف شده و لذا هزینه انرژی سازمان کاهش یابد و نیز از آسیب دیدگی به محیط زیست، پیشگیری بیشتری به عمل آید.
  3. کاهش هزینه های جاری: با توجه به ابزارهای موجود در روش هزینه یابی جریان مواد، هزینه های جاری سازمان کاهش یافته و لذا قیمت تمام شده محصول پایین می آید. بدیهی است که این مساله به افزایش سودآوری سازمان منجر می شود.

در این روش، بین موارد ورودی و خروجی فرایندهای کاری سازمان، موازنه صورت گرفته و برای خروجی فرایند، هزینه های مالی محاسبه می شود. سپس با توجه به ابزارهایی که در اختیار هستند، برای دست یابی به سه مزیت فوق الذکر کار تخصصی کارشناسی صورت می گیرد. این روش، از روشهای مناسب برای کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری سازمان است.

گروه کیمن(Keyman) آماده پیاده سازی روش ارزشمند هزینه یابی جریان مواد در سازمانهایی است که به دنبال سودآوری بالاتر و هزینه های عملیاتی و زیست محیطی کمتر هستند.