ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ تحلیل اماری داده ها و اطلاعات \ پست های کلیدی ایران هورمون
پست های کلیدی ایران هورمون
پست کلیدی

پست های کلیدی ایران هورمون

پست های کلیدی ایران هورمون از مسائل حائز اهمیت در مدیریت منابع انسانی آن است. چرا که این پست ها و افراد مستقر در آنها می توانند نقش مهمی در ایجاد افزوده برای سازمان ایفا نمایند. هدف از اجرای طرح شناسایی نیروها و پست های کلیدی ایران هورمون ، آگاهی از افراد و پست هایی بود که بر اساس دیدگاه مدیران ارشد شرکت داروسازی ایران هورمون ، در فرایندهای کاری شرکت و ایجاد ارزش افزوده برای آن نقش کلیدی ایفا می نمایند. شناخت این افراد از دو جنبه مهم است:

  1. در نظر گرفتن سبب جبران خدمات ویژه برای ایشان با هدف نگهداشت ایشان
  2. استقرار نظام جانشین پروری برای ایشان به گونه ای که خروج ایشان از سازمان، به هر علتی نظیر بازنشستگی، فرایندهای اصلی سازمان را با اختلال مواجه نسازد.

شرکت ایران هورمون، واحدهای مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

  1. تولید – آمپول سازی
  2. تولید – قرص سازی
  3. تولید – بسته بندی
  4. مالی
  5. آزمایشگاه

برای انجام این کار از دو پرسشنامه محقق ساخته زیر بهره گیری شد:

  1. پرسشنامه شناسایی پست های کلیدی
  2. پرسشنامه شناسایی منابع انسانی کلیدی

گروه کیمن(keyman) در بخش تحلیل اطلاعات این پژوهش همکاری نموده است. در گام تحلیل نتایج؛ ابتدا با استفاده از آلفای کرونباخ نسبت به بررسی پایایی پرسشنامه ها اقدام شد. همچنین با استفاده از استانداردسازی موجبات مقایسه پذیری داده ها فراهم گردید.

در مرحله بعد، با بهره گیری از نمودار جعبه ای یا باکس پلات برای واحدهایی از سازمان که خروجی های آنها به نظر غیرمعمول می آمد، افرادی که داده های آنها به عنوان داده دور افتاده یا outlier به نظر می آمد، شناسایی گردیدند. خروجی این پژوهش برای شناسایی منابع انسانی کلیدی مورد استفاده قرار گرفت. آدرس سایت رسمی شرکت ایران هورمون در زیرآمده است: https://www.iranhormone.ir