ماموريت كيمن
پیش بینی

پیش بینی

پیش بینی آینده از موارد بسیار مهم در مدیریت کسب و کار است. افرادی که بتوانند از آینده اطلاع کسب کنند، سیاست گذاری های دقیق تر و اثربخش تری خواهند داشت.

پیش بینی بوسیله روشهای آماری(سری های زمانی)

واقعیت این است که با پیشرفت های صورت گرفته در دانش آمار در سالهای قبل، با اطلاع از پیشینه یک موضوع، می توان با بهره گیری از ابزارهای آماری نسبت به مدل سازی رفتار آن موضوع و تسری دادن آن به آینده اقدام کرد. به این تکنیک آماری، پیش بینی گفته می شود که بر اساس آن می توان از آینده با خطای کمی اطلاع یافت. ناگفته پیداست که این اطلاع تا چه میزان می تواند به تصمیم گیری صحیح در مدیریت کمک کند. به عنوان مثال، چنان چه قرار باشد محصولی به بازار عرضه شود، اطلاع ما از میزان تقاضای بازار می تواند به ما کمک کند تا سفارش گذاری برای تامین آن از زنجیره تامین و یا تهیه مواد اولیه و تولید آن دقیق تر انجام گیرد. به طور معمول این دقت در سیاست گذاری ها منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سود سازمان ها و شرکت ها می گردد. دامنه کاربرد پیش بینی آینده به وسیله مدلهای آماری منحصر به این گونه فعالیت ها نشده و حوزه وسیع تری از کاربرد مانند پیش بینی قیمت(یا هر متغیر بازرگانی و اقتصادی دیگری كه در طول زمان تغییر می کند)، پیش بینی روند تغییرات یک امر اجتماعی، پزشكی، مهندسی و یا به طور کلی پیش بینی تغییرات یک متغیر در طول زمان را داراست.

روش حل مساله

برای این کار، در طول یک دوره زمانی رفتار یک متغیر(موضوع مورد بررسی) با دقت مورد مطالعه قرار می گیرد. بدیهی است که چنان چه در بررسی اولیه داده ها اختلالی در آنها مشاهده شود، بایستی قبل از مدل سازی نسبت به اصلاح آن اقدام گردد تا به مجموعه قابل اعتمادی از داده ها دست یابیم. در مرحله بعد طی چندین مرحله مدل آماری تغییرات داده ها استخراج می گردند. در گام بعد با تست های مختلف و مکرر، قابلیت اعتماد مدل بررسی می گردد. چنان چه مدل به شرایط قابل قبول برسد، وارد مرحله پیش بینی شده و با استفاده از آن می توان آینده را پیش بینی کرد.

گروه کیمن(Keyman) آمادگی دارد تا با استفاده از تخصص کارکنان خود در دانش آمار نسبت به پیش بینی مسائل مورد نظر سازمانها اقدام کرده و از این طریق در تصمیم گیری های دقیق تر و سودآورتر به انها کمک کند.