ماموريت كيمن

جبران خدمات

به استثنای سازمانهای داوطلبانه نظیر خیریه ها، کارکنان در مقابل خدماتی که به سازمان ارائه می دهند، انتظار دریافت عواملی دارند که جبران کننده خدمات ایشان به سازمان باشد. این توقع در قالب سیستم جبران خدمات سازمان پاسخ داده می شود. عدم توجه کافی به نظام مند بودن جبران خدمات، منجر به بروز ناخشنودی و عدم رضایت کارکنان شده و مطرح کردن توقعات بجا یا نابجا از سازمان توسط آنان، درگیری های ذهنی خاصی را برای مدیران و سایرین ایجاد می کند. چرا که با مقایسه عوامل جبران کننده خدمت دریافت شده توسط خود و سایرین، احساس تبعیض و بی عدالتی کرده و این فرایند نهایتا به کاهش بهره وری و افزایش هزینه های سازمان می انجامد. برای ایجاد یک سیستم جبران خدمات مناسب که به حفظ منافع سازمان و کارکنان کمک کند، باید اقدامات زیر صورت گیرد:

  1. تعیین و برقراری حقوق و دستمزد، فوق‌العاده‌ها، حق اولاد، حق تأهل، حق مسكن، خواروبار، مزایای مستمر و غیرمستمر و … و اعمال تغییرات لازم بر اساس مقررات تعیین شده از سوی سازمان و نهادهای قانونی مربوطه
  2. جمع‌آوری مدارك و پرداخت كمك هزینه تحصیلی و تشویقی فرزندان كاركنان در صورت صلاحدید مدیران سازمان
  3. انجام محاسبات مربوط به جبران خدمات مستقیم شامل پرداخت‌های مربوط به تسهیلات زندگی، تشویقی‌ها، استحقاقی‌ها و پرداخت‌های پایه کارکنان
  4. محاسبه جبران خدمات غیرمستقیم شامل خدمات و پرداختی‌های اضافه بر حقوق كاركنان، پرداخت برای زمان‌هایی كه كار انجام نمی‌شود و برنامه‌های حمایتی در صورت صلاحدید مدیران سازمان

شایان ذکر است که بسیاری از سازمان ها برای کنترل هزینه های خود، انجام برخی از پرداختهای فوق را در برنامه های جبران خدمات خود ندارند. در این زمینه سیستم جبران خدمات باید به نحوی طراحی و استقرار یابد که در چهارچوب استراتژی های کلی سازمان بوده و تحمیلی بر سازمان صورت نگیرد.

گروه کیمن(Keyman) با در اختیار داشتن تجارب و تخصص مناسب در این زمینه آمادگی دارد تا در سازمانها به استقرار یک سیستم جبران خدمات متناسب با نیازهای آنان اقدام نموده و از زیان دیدن سازمان و نیز احساس تبعیض و عدم رضایت در بین کارکنان پیشگیری کند.