ماموريت كيمن

فرهنگ سازمانی

همان گونه که می دانیم تغییرات شکل گرفته در فضای کسب وکار موجب شده است تا کارکنانی از مناطق مختلف جهان یا در مقیاس کوچک تر، کشور، برای کار کردن در یک سازمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. بدیهی است که این مساله موجب حضور خرده فرهنگ های مربوط به هر منظقه جغرافیایی و در نتیجه بروز عوامل فرهنگی متنوعی برای موفقیت و یا شکست سازمان می گردد. فرهنگ سازمانی را به کوه یخ تشبیه کرده اند. چرا که بخش خطرآفرین آن غیر قابل رویت بوده و زیر سطح آب است و برای پیشگیری از افتادن در دام مشکلات به وجود آمده از عدم آگاهی کامل از فرهنگ سازمانی، باید آن را قابل رویت نماییم. توجه ویژه به پژوهش در حوزه فرهنگ سازمانی زمانی که دو یا چند سازمان در هم ادغام می شوند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. به عنوان مثال تصور کنید که سازمانی که در پی کاهش هزینه های مربوط به کارکنان خود است، با سازمانی که به منابع انسانی خود به عنوان منبع نگاه کرده و بر آن سرمایه گذاری می کند، ادغام گردد. ناگفته پیداست که این دو خرده فرهنگ با هم تقابل خواهند داشت و باید آن را در نظر گرفته و در محاسبات مدیریتی ادغام دو سازمان وارد کرد. فرهنگ سازمانی نه تنها در ادغام سازمانها نقش مهمی ایفا می کند، بلکه در بررسی سازمان، توسعه سازمان و مدیریت منابع انسانی آن نیز حائز اهمیت ویژه ای است. به عنوان مثال، در مورد بررسی سازمان، اگر بخواهیم جنبه های قوی و ضعیف استراتژی های جاری در سازمان را بررسی کرده و آنها را بهبود بخشیم، باید به ارتباط آنها با جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی توجه کنیم. فرهنگ سازمانی از عوامل تسهیل گر در مدیریت منابع انسانی سازمان به شمار می رود. چرا که مدیران با آگاهی و بهره گیری از عوامل مثبت و منفی فرهنگی موجود در سازمان می توانند امور کارکنان و نهایتا امور سازمان را بهتر مدیریت کنند. آگاهی از فرهنگ سازمانی، توسط ابزارهایی صورت می گیرد که بتواند با قابلیت اعتماد بالا وضعیت فرهنگ سازمانی را به طبقه مدیران سازمان نشان دهد. گروه کیمن(Keyman) آمادگی دارد تا با بررسی فرهگ سازمانها و انعکاس آن به مدیران سازمان در مدیریت بهتر و کم تنش تر سازمانها کمک نماید.